[supsystic-tables id=15]

*อยู่ระหว่างขอการรับรองจากสมอ. 
** ยังไม่ได้ขอการรับรองจากสมอ. 
IN LAB : บริการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ หรือ ภายในบริษัท
ONSITE : บริการสอบเทียบนอกสถานที่