* อยู่ระหว่างขอการรับรองจากสมอ.

** ยังไม่ได้ขอการรับรองจากสมอ.

IN LAB : บริการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ หรือ ภายในบริษัท

ONSITE : บริการสอบเทียบนอกสถานที่