*อยู่ระหว่างขอการรับรองจากสมอ.
** ยังไม่ได้ขอการรับรองจากสมอ.
IN LAB : บริการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ หรือ clomid ภายในบริษัท
ONSITE : บริการสอบเทียบนอกสถานที่