CALIPER (คาลิเปอร์)

เป็นเครื่องวัดระยะที่มีความแม่นยำสูงมีความละเอียดในการวัดออกแบบมาให้สามารถวัดได้ทั้งภายในและภายนอก เหมาะกับงานตรวจสอบที่ต้องการความละเอียดความสะดวกและความแม่นยำสูง เช่น งานกลึง , งานชิ้นส่วนประกอบ, การวัดความหนาของแผ่นเหล็ก, การวัดความกว้างของน็อตสกรู, การวัดความลึกของรู

VERNIER DIGITAL CALIPERS

โดยจะมี พิกัด 150 mm, 200 mm, 300 mm, 450 mm, 500 mm,1,000 mm, 1,500 mm

VERNIER DIAL CALIPERS

โดยจะมี พิกัด 150 mm, eli 20 comprar 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm, 1,000 mm

Vernier Caliper เวอร์เนียคาลิเปอร์

โดยจะมี พิกัด 150 mm, 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm, 1,000 mm, 1,500 mm

MICROMETOR (ไมโครมิเตอร์)

เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกเลือกใช้งานอย่างแพรหลายในการวัดความกว้าง ความยาว หรือความหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กและต้องการความละเอียดสูง ลักษณะการใช้งานของไมโครมิเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ไมโครมิเตอร์วัดภายนอก  ไมโครมิเตอร์วัดภายใน  ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 

โดยจะมี พิกัด

  • Measuring Range Max : 6.5 mm, 13 mm, 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm
  • Graduations : 0.001 mm, 0.002 mm, 0.01 mm
  • Accuracy : 0.001 mm, 0.002 mm, 0.003 mm, 0.005 mm, 0.01 mm 0.02 mm

Measuring Tools (เครื่องมือวัด)

Measuring Tools (เครื่องมือวัด) คือ เครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน ฯลฯ เครื่องมือวัดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ รูปร่างที่แตกต่างกันตามประโยชน์ใช้งาน

Stainless Steel Ruler (บรรทัดเหล็ก)

Measurement Tape (ตลับเมตร)