บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด

ในปัจจุบันเครื่องมือวัดทางด้านน้ำหนักมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบงานอุตสาหกรรม โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบหรือทําการวัดน้ำหนักของชิ้นงาน เพื่อหาค่าความถูกต้องและค่าความผิดพลาดของน้ำหนักชิ้นงานที่ทําการผลิตขึ้น ถ้าเครื่องมือวัดดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นย่อมจะส่งผลเสียหายให้กับชิ้นงานที่ผลิตออกมา ในลักษณะของน้ำหนักของชิ้นงานที่ผิดไปจากค่าที่กําหนดไว้ซึ่งอาจทําให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยไม่จําเป็น
New steroids 2021 bodybuilding, new steroids 2021 bodybuilding – dhyan yoga kendra stanoprime hentai bodybuilding shemale movies.
เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว และเพื่อยืนยันระบบการผลิตที่มีคุณภาพอย่างคงเส้นคงวา กระบวนการยืนยันความถูกต้องของเครื่องวัดที่เรียกว่าการสอบเทียบ (Calibration) จึงมีความสําคัญมาก ซึ่งยังมีผู้ใช้เครื่องชั่งจํานวนไม่น้อยที่ต้องการจะสอบเทียบเครื่องมือวัดดังกล่าวเอง ทางบริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด จึงนำสินค้าและบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด พร้อมใบ Certificate แบบครบวงจรด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เราให้การบริการสอบเทียบปรับแก้น้ำหนัก จำหน่ายเครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องมือวัด พร้อมใบ Certificate แบบครบวงจร ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

การรับรองระบบงาน (Accreditation)

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สินค้าของเรา

คัดสรรเครื่องมือวัดมาจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมาตรฐานทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้าพร้อมใบรับรอง ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต

บริการสอบเทียบ

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ดำเนินการในนาม บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผลิตและจําหน่ายวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง

ผลิตและจําหน่ายวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองตามมาตรฐาน ISO 17034:2016

Company Profile

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 80 ปี ในการให้บริการออกแบบ ผลิต จำหน่าย และสอบเทียบเครื่องชั่งทุกชนิดด้วยมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการตอบสนองลูกค้าแบบครบวงจร บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด จึงได้เปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดขึ้นในนาม บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด โดยได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หมายเลขการรับรอง 0189

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : 19/8 หมู่ 9 ซ.ไร่ขิง 30 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 0-3439-7682-5 โทรสาร : 0-3439-7687

Website : https://www.thaical.com  E-mail : sale@thaicalibration.com

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี : พ.ศ. 2552

กรรมการผู้จัดการ : นายวิโรจน์ เลิศในธรรม

เงินทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท

เครือบริษัทฯ : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

นโยบายคุณภาพ : ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 โดยอุปกรณ์ที่ทันสมัย บุคลากรมีความชำนาญ ให้ผลการสอบเทียบที่ถูกต้อง คุณภาพคงที่ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย :

 • เปิดศูนย์บริการสอบเทียบ สมุทรปราการ, แหลมฉบัง, ขอนแก่นและเชียงใหม่
 • ขยายขอบข่ายการสอบเทียบให้ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เกียรติประวัติ : เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลภาคเอกชนที่สามารถสอบเทียบได้ละเอียดที่สุดและพิกัดสูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยขอบข่าย ดังนี้

 • ตุ้มน้ำหนัก
  • Class E2 พิกัด 1 mg to 20 kg Class F1 พิกัด 1 mg to 20 kg
  • Class F2 พิกัด 1 mg to 100 kg Class M1 พิกัด 1 mg to 500 kg
  • Class M2 and Lower พิกัด 100 mg to 5,000 kg
 •  เครื่องชั่ง พิกัดถึง 100,000 kg

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในประเทศในปี พ.ศ.2561 และเป็นผู้นำในการให้บริการด้านวัสดุอ้างอิงข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลภายในประเทศในปี พ.ศ.2564

พันธกิจ :

   • รักษาระดับความสามารถในการให้บริการ พัฒนาศักยภาพงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
   • พัฒนาและปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • เป็นส่วนร่วมในการพัฒนา ให้ความร่วมมือด้านมาตรวิทยากับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของระบบการบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ : ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยอุปกรณ์ที่ทันสมัย บุคลากรมีความชำนาญ ให้ผลการสอบเทียบที่ถูกต้อง คุณภาพคงที่ ดำเนินการอย่างเป็นกลางรักษาความลับ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของระบบการบริหารงานคุณภาพของส่วนผลิตวัสดุอ้างอิง : “มุ่งมั่นผลิตวัสดุอ้างอิงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมนำระบบบริหารคุณภาพมาปฎิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความชื่อมั่นต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งาน” ถือเป็นข้อผูกพันในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และ ISO 17034:2016และสนับสนุนให้เกิดคุณภาพของงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ

The History Company

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด ได้เริ่มเปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ณ แฟคตอรี่แลนด์ 1 เลขที่ 77/41-42 ถ. พุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม 73210

      • ติดตั้งเครื่องชั่งสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก Class F2 ขนาด 100 kg เป็นบริษัทเอกชนรายเดียวในประเทศไทย
      • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 นับเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมเครื่องชั่งโดยคนไทย
      • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หมายเลขการรับรอง 0044 สำหรับห้องปฏิบัติการด้านมวลและเครื่องชั่ง รายแรกในอุตสาหกรรมเครื่องชั่งเช่นกัน
      • ทดลองและผลิตลูกตุ้มสแตนเลส Class E2 ขนาด 1 g – 2 kg เป็นรายแรกในอาเซียน และได้จัดส่งให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทำการทดสอบน้ำหนัก ซึ่งผ่านการตรวจสอบน้ำหนักทุกลูก
      • ย้ายสำนักงานจาก แฟคตอรี่แลนด์ 1 ไปทำการที่ใหม่ บนเนื้อที่ 28 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 19/8 หมู่ 9 ซ.ไร่ขิง 30 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 ด้วยเหตุนี้ จึงทำการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 1999 เพื่อทำการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบใหม่ จากสาเหตุการย้ายสถานที่ปฏิบัติการ
      • เป็นโรงงานเครื่องชั่งที่มีพื้นที่กว้างขวางที่สุดในอาเซียน
      • เป็นบริษัทเครื่องชั่งเอกชนรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก 100 kg Class F2 และสอบเทียบเครื่องชั่ง 30 000 kg
      • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 1999 หมายเลขการรับรอง 0094 สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลและเครื่องชั่ง
      • ติดตั้งเครื่องชั่งสำหรับสอบเทียบตุ้มน้ำหนักพิกัด 500 kg Class M1 เป็นบริษัทเอกชนรายเดียวในประเทศไทย
      • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ฉบับใหม่ หมายเลขการรับรอง 0094
      • เดือนตุลาคม ได้รับการรับรองการขยายขอบข่ายการสอบเทียบมวลจาก 100 kg เป็น 500 kg
      • ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐานสามารถอ่านละเอียดได้ 7 ตำแหน่ง
      • ขยายขอบข่ายการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก Class E2 พิกัด 1 mg – 2 kg
      • ขยายขอบข่ายการสอบเทียบเครื่องชั่งพิกัดถึง 40 000 kg

เดือนตุลาคม ได้รับการรับรองการขยายขอบข่ายสาขามวล

      • การสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก Class E2 พิกัด 1 mg – 2 kg
      • สอบเทียบเครื่องชั่งได้พิกัดถึง 40 000 kg
      • เปิดบริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
      • มีขอบข่ายการสอบเทียบ ดังนี้
       • สาขามวล
        • เครื่องชั่ง Up to 10 000 kg
       • สาขามิติ 0 ถึง 600 mm
       • สาขาปริมาตร Up to 50 L
       • สาขาอุณหภูมิ 15 oC to 45 oC
       • สาขาความชื้น 30 %RH  to 90 %RH
       • สาขาแรง Up to 100 kN
      • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15,000,000 บาท
      • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลขการรับรอง 0189
      • ขยายขอบข่ายการสอบเทียบ ดังนี้
       • สาขามวล
        • ตุ้มน้ำหนัก
         • Class E2 1 mg to 20 kg
         • Class F1 1 mg to 20 kg
         • Class F2 1 mg to 100 kg
         • Class M1 1 mg to 500 kg
         • Class M2 1 mg to 1 000 kg
        • เครื่องชั่ง Up to 50 000 kg
      • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลขการรับรอง 0189
      • ขยายขอบข่ายการสอบเทียบ ดังนี้
       • สาขาอุณหภูมิ -20 oC to 1 000 oC
       • สาขามิติ Up to 2 000 mm
       • สาขาแรง Up to 100 kN
       • สาขาความดัน  Up to 1 000 bar
      • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลขการรับรอง 0189
       • สาขาอุณหภูมิ  -20 oC to 1 000 oC
      • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลขการรับรอง 0189
       • สาขามิติ Up to 2 000 mm
      • ขยายขอบข่ายการสอบเทียบ ดังนี้(ต่อ)
       • สาขามวล
        • ตุ้มน้ำหนัก Class M2 2 000 kg
        • เครื่องชั่ง Up to 100 000 kg
       • สาขาอุณหภูมิ
        • Moisture balance analyzer   50 oC to 180 oC
        • Moisture meter for Cereals&Maize 10 % to 28 %
       • สาขาแรง Up to 450 kN
       • สาขาความดัน (On-site) Up to 700 bar
      • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลขการรับรอง 0189
       • สาขามวล
        • ตุ้มน้ำหนัก Class M2 2 000 kg
        • เครื่องชั่ง Up to 100 000 kg
       • สาขาอุณหภูมิ
        • Moisture balance analyzer 50 oC to 180 oC
       • สาขามิติ Up to 50 000 mm
       • สาขาแรง Up to 450 kN
       • สาขาความดัน (On-site) Up to 700 bar
      • ขยายขอบข่ายการสอบเทียบ ดังนี้
       • สาขามวล
        • ตุ้มน้ำหนัก Class M2             5 000 kg
        • เครื่องชั่ง Non-automatic weighing instruments Up to 100 000 kg (EURAMET cg-18)
        • Hopper scale                          Up to 5 000 kg
       • สาขาอุณหภูมิ
        • Infrared thermometer            50 oC to 500 oC
        • Thermo-hygrometer&graph 10 oC to 50 oC and 15 % to 90 %
        • Digital&Dial thermometer  -40 oC
       • สาขามิติ
        • Vernier Up to 1 500 mm
       • สาขาแรงและแรงบิด
        • Load cell with an indicator  1 N to 1 200 kN
        • UTM                                       up to 2 000 kN
        • Push – Pull gauge and force gauge 1 N to 1 000 N
        • Wheel Load Scale (เครื่องชั่งเพลาล้อ) Up to 20 000 kg
      • ขยายขอบข่ายการสอบเทียบ ดังนี้(ต่อ)
       • สาขาความดัน
        • Barometer Up to 900 mbar to 1060 mbar
        • Vacuum Gauge( Negative Pressure Gauge) -90 kPa to 0 kPa (-0.9 bar to 0 bar)
       • สาขาปริมาตร Proving tank (Neck scale type) 5 L
      • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลขการรับรอง 0189
       • สาขามวล
        • ตุ้มน้ำหนัก Class M2 5 000 kg
        • เครื่องชั่ง Non-automatic weighing instruments Up to 100 000 kg (EURAMET cg-18)
       • สาขาอุณหภูมิ
        • Thermo-Hygrometer & Graph 10 oC to 50 oC and 15 % to 90 %
        • Digital & Dial Thermometer -40 oC
       • สาขามิติ Vernier Up to 1 500 mm
       • สาขาแรง Load cell with an indicator  1 N to 1 200 kN
       • สาขาความดัน Vacuum Gauge( Negative Pressure Gauge)
        • 90 kPa to 0 kPa (-0.9 bar to 0 bar)
       • สาขาปริมาตร Proving tank (Neck scale type) 5 L
      • ขยายขอบข่ายการสอบเทียบ ดังนี้
       • สาขามวล
        • Hydrometer 0.6 g/cm3to 2 g/cm3
       • สาขาแรงและแรงบิด
        • Hand Torque Tool  1 N*m to 2 000 N*m
       • สาขาปริมาตร Proving tank (Neck scale type) 10 L- 50 L
      • ขยายขอบข่ายการสอบเทียบ ดังนี้
       • สาขามวล
        • ตุ้มน้ำหนัก Class M1 1 000 kg
       • สาขามิติ
        • Coating thickness gauge   0 mm to 3 mm
       • สาขาอุณหภูมิ
        • Water bath/Liquid bath ambient 5 oC to 100 oC
        • Autoclave 100 oC to 140 oC
        • Moisture meter for coffee & pulse 5 % to 28 %
       • สาขาความแข็ง
        • Rockwell hardness testing machine
       • สาขาไฟฟ้า
        • เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Clamp meter,Digital multimeter ,Process meter
        • เครื่อง Metal detector Fe, Non-Fe, SUS
        • เครื่อง Permanent Magnetic up to 1.5 T (up to 15,000 G)
       • สาขาความดัน > 1,000 bar to 2,500 bar*
       • ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034
        • รายการเมล็ดธัญพืช ข้าว(ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวกล้อง ) ข้าวโพด เป็นต้น

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017 หมายเลขการรับรอง 0189

– สาขามวล

 • ตุ้มน้ำหนัก Class M1 1,000 kg
 • เครื่องชั่ง Automatic weighing instruments Up to 5 000 kg (Totalizing hopper weigher)

– สาขาแรงและแรงบิด

UTM up to 2,000 kN

Push – Pull gauge and force gauge 1 N to 1,000 N

Wheel Load Scale (เครื่องชั่งเพลาล้อ) Up to 20,000 kg

Crane scale Up to 100,000 kg

Hand Torque Tool 1N.m to 2,000 N.m

– สาขาเคมี Proving tank (Neck scale type) 10 L- 50 L

 • Ø ขยายขอบข่ายการสอบเทียบ ดังนี้

– สาขาอุณหภูมิ

 • Digital&Dial Thermometer >1,000 oC to 1,200 oC

-สาขาการไหลและปริมาตรของของเหลว

 • Flow meter

– สาขามวล

 • Weight Cart 2,500 kg to 3,000 kg
 • เครื่องชั่ง Automatic catchweighing instruments Up to 60 kg

– สาขาเคมี

 •  pH meter , Refractometer , Conductivity
เราให้บริการ สอบเทียบ ปรับน้ำหนัก และจำหน่ายเครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องมือวัด พร้อมใบ Certificate แบบครบวงจร
ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ทำไมถึงเลือก ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เราให้การบริการสอบเทียบปรับแก้น้ำหนัก จำหน่ายเครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนัก เครื่องมือวัด พร้อมใบ Certificate แบบครบวงจร ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

การรับรองระบบงาน (Accreditation)

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สินค้าของเรา

คัดสรรเครื่องมือวัดมาจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมาตรฐานทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้าพร้อมใบรับรอง ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต

บริการสอบเทียบ

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ดำเนินการในนาม บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผลิตและจําหน่ายวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง

ผลิตและจําหน่ายวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองตามมาตรฐาน ISO 17034:2016

OUR COMPANY IN PHOTOS